ЗИК Консултинг

Професионално корпоративно обслужване
за Вашия бизнес!

“ЗИК Консултинг” ЕООД предлага консултантски услуги, обхващащи цялата нормативна и законова уредба, изисквана от бизнеса в Р. България. Нашият екип съдейства на стартиращи компании да изградят законово устойчив и напълно конкурентноспособен бизнес на европейско и световно ниво.

Като Ваш бизнес консултант, екипът на “ЗИК Консултинг” ще Ви запознае с всички нормативни изисквания към административните и производствени процеси във фирмата. Нашите специалисти ще Ви съдействат в изготвянето на документацията, лицензирането и сертифицирането на Вашата дейност по ISO.

Консултантски услуги

“ЗИК Консултинг”

01.
Законодателство

Консултации относно спазване на изисквания и нормативна уредба пред инспекции и институции на Р България – годишни заверки и отчети.

02.
Производство

Подпомагане на производствения процес в организацията. Консултация и подготовка на документация за сертификация за качество на производството.

03.
Одит

Организиране и осъществяване на вътрешни одити за изпълнение на вътрешнофирмените и законовите разпоредби.

Консултации

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

"ЗИК Консултинг" ЕООД предлага набор от услуги в областта на HR - Human resources или Човешки ресурси за български компании.

 • Подбор на персонал – интервюта, обяви за работа и консултация (Лиценз №3370 от 01.08.2022г.);
 • Консултации ТРЗ – видове договори, назначаване и освобождаване;
 • Видове изчисления на работна заплата, както и варианти спрямо производствения процес и нуждите на фирмата;
 • Бюджетиране на заплати и изплащане;
 • Подпомагане и консултиране по организация на предприятие и изготвяне на пирамидална схема на човешкия ресурс в производство.

Консултантски услуги

ТРУДОВА МЕДИЦИНА

Консултиране на работодателя и участие при разработване на фирмена документация по безопасност и здраве при работа, която се изисква и е обект на проверка от ИА “Главна инспекция по труда”.

Подпомагане на работодателя при разработване на правила, норми и инструкции за осигуряване на здраве и безопасност при работа, съгласно международните стандарти и законодателството.

Консултантски услуги и подпомагане на работодателите за прилагане на превантивните подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Оказване на помощ при проверка от контролни органи на ГИТ, чрез консултации при изпълнение и съобразяване с предписанията от Инспекция по труда Оценка на риска.

Помощ за Вашия бизнес

Екипът на “ЗИК Консултинг” подпомага своите клиенти и по отношение на вътрешнофирмената организация по безопасност на труда и контрола върху изпълнението на нормите.

В това число влиза и определяне на работни места за контрол, измерване фактори на работната среда и условията на труд, в зависимост от трудовия процес:

 • производствен микроклимат;
 • шум в работна среда;
 • изкуствено осветление;
 • токсико-химични агенти;
 • производствен прах;
 • електроизмервания;
 • ергономични изследвания и оценки по работните места;
 • оценки на риска за здравето при работа с високо нервно-психично напрежение и неблагоприятни психосоциални фактори, наложен ритъм и монотонност, принудителна работна поза, нерационални режими на труд и почивка.
Вътрешнофирмена организация
Консултиране и подпомагане на Комитетите и Групите по условия на труд при осъществяване на дейността им.
Обучения
Обучение на персонала по безопасни условия на труд. Организиране на регулярни контролни обучения.
Вътрешен одит
Организиране на годишни замервания и следене на срокове на техническата база.

Работодателят има задължение да осигурява периодични медицински прегледи за членовете на персонала. Задължението е обвързано с рисковите фактори на работното място, както и с цел превенция на разпрозтранението на социалнозначими заболявания.

Доброто общо здравословно състояние на екипа обаче означава по-малко отсъствия и по-работоспособен персонал. Грижата и превенцията могат да предотвратят сътресения в областта на човешките ресурси и да подобрят производителността на Вашите служители.

Екипът на “ЗИК консултинг” предлага и пълно съдействие в организацията на годишни медицински прегледи на персонала. Нашите специалисти ще се погрижат служителите Ви да получат внимание и грижа от топ специалисти по здравни грижи.

GDPR

Създаване на цялостни процедури по управление и съхранение на лични данни съгласно българското и европейското законодателство. Изготвяне на необходимата документация, изискуема от контролните органи.

ОБУЧЕНИЯ

Обучение по Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни за ръководството и служителите на предприятието.

Консултации
ЕКОЛОГИЯ

 • Уточняване на видовете отпадъци;
 • Химични вещества – Наредба 1 от 29.10.2008г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение;
 • Въздух – Определяне на годишните количества на замърсителите в атмосферния въздух, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ);
 • Води – Декларации по чл. 194Б от Закона за водите;
 • ОВОС;
 • Регламент 1013/2006;
 • Регистрация и утвърждаване на Работни листове в системата на НИСО – както и попълване и подаване на месечни отчети;
 • Комплексни разрешителни и необходимата документация;
 • Покриване на нормативни актове за вида на отпадъка на производството и поддържане на документация пред РИОСВ, обучение при работа със система НИСО.
технически надзор течни горива
технически надзор

ТЕХНИЧЕСКИ
наздор

 • Технически надзор на газови съоръжения и инсталации за природен газ и за втечнен въглеводороден газ /ВВГ/;
 • Спазване на изисквания и документация пред Държавен технически надзор /ДАМТН/ – видове книги и документи;
 • Консултантски услуги за съответствие на с техническите изисквания, правила и норми на газово стопанство и съоръжения с повишена опасност;
 • Видове замервания по изискване от държавния надзор.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА
дейност

"ЗИК Консултинг" предлага широка гама от застрахователни продукти в обхвата на Общото застраховане, Животозастраховане и доброволно здравно застраховане.

 • Изготвяне и управление на застрахователни програми;
 • Консултиране по застрахователни казуси;
 • Международни услуги – презастраховане;
 • Администриране на застрахователен портфейл;
 • Асистанс при ликвидация на щети.
застраховане бизнес
стандартизация по ISO

Консултации СТАНДАРТИ

“ЗИК Консултинг” помага на организации от всякакъв вид да постигат по-добри резултати по отношение на: качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа, безопасността на хранителните продукти, информационната сигурност, пътната безопасност и управление на енергията.

Нещо повече, екипът ни гарантира, че тези подобрения продължават година след година. Работим в тясно сътрудничество с консултанти, които могат да имат решаваща роля за подпомагане на успешното прилагане на системи за управление.

Услугите ни в сферата на стандартите включват:

 • Видове стандарти – ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, ISO 39001:2012, ISO 24001:2015, ISO 27701:2019, ISO 50001:2018, ISO 45001:2015, ISO 20000-1:2018, IATF 16949:2016, ISO 22000:2018, ISO 22301:2019, AS 9100, FSSC 22000, ISO 55001:2014, ISO 22716:2007, HACCP;
 • Консултация при стандартизиране и одитиране на производствения процес за качество;
 • Внедряване и поддържане на информация като записи;
 • създаване на процедури отговарящи на нуждите на предприятието.

СЧЕТОВОДНИ
услуги

Регистрация на фирми
Регистрация по ДДС
Счетоводно обслужване

 • Осчетоводяване на извършените стопански операции съгласно българското законодателство и специфичните потребности на фирмата;
 • Изготвяне на цялостни досиета на служителите – трудови или граждански договори, допълнителни споразумения, длъжностни характеристики, заповеди и др.;
 • Изготвяне на платежните нареждания за осигуровките и данъците на персонала;
 • Представителство пред финансови институции;
 • Изготвяне на всички необходими декларации, служебни бележки и удостоверения във връзка с отношения с НАП, НОИ, Инспекция по труда и останалите държавни институции;
 • Счетоводни и данъчни консултантски услуги от “ЗИК Консултинг”.

СВЪРЖЕТЕ се с нас